Svensk–Engelsk ordlista

SvenskaEngelska
ÅnghaltVapour concentration
AnisotropiAnisotropy
Anliggningstryck, hålkanttryckBearing stress
Anvisning (geometrisk)Notch
Armerad betongReinforced concrete
AvlastningUnloading
AxelShaft
Axiell belastningAxial loading
BalkBeam
BelastningLoad
BöjstyvhetBending stiffness, flexural stiffness
Brista, gå sönderRupture
BrottFracture
BrottgränsUltimate strength
BrottkriteriumFailure criteria
BrottspänningUltimate stress
DeformationDeformation
DensitetDensity
Dilatation, volymändringDilatation
Dimensionerande lastDesign load
DragprovTensile test, tension test
DragspänningTensile stress
Duktil, segDuctile
Effektiv pållängdEffective pile length
EffektivspänningEffective stress, equivalent stress
EfterklangstidReverberation time
EfterknäckningPostbuckling
EftersättningSettling
Efterspänd betongPost-tensioned concrete
EgenfrekvensEigenfrequency
EgenspänningResidual stress
EgensvängningstidVibration period
EgentyngdSelf weight, dead weight
EgenvinkelfrekvensAngular eigenfrequency
Elasticitetsmodul  E EYoung's modulus, modulus of elasticity  E E
Elastisk inspänningElastic clamping
Elastiska linjenElastic deflection curve
Elastiskt idealplastiskt materialElastic perfectly plastic material
Element (i en struktur)Member (in a structure)
ElementarfallElementary case
ElementhusPrefabricated house
Enaxligt spänningstillståndUniaxial stress state
Enaxligt tryckförsökUnconfined compression test
EndogenEndogenous
EndotermEndothermic
EnhetslastUnit load
EnhetstensorUnit tensor
EntropiEntropy
Eulers knäckningsfallEuler's cases of column buckling
ExcentricitetEccentricity
ExogenExogenous
ExotermExothermic
ExpansionsfogExpansion joint
ExtensometerExtensometer
FackverkTruss
FackverkstakstolW-truss
FallhastighetFalling velocity
FalsfogLaped joint
FanerVeneer
FarledNavigation channel
FartygVessel
FarvattenFairway
FasvinkelPhase (angle)
FelDefect
Fiktiv knäcklängdReduced buckling length
FingerskarvFinger joint
FingrusAggregate (0-8 mm)
Finit elementmetodFinite element method
FinsingelGravel (8-32 mm)
FjäderSpring
FjäderbäddSpring foundation
Fjäderkonstant  k kSpring constant  k k
FjäderledSpring hinge
FladderFlutter
FlamhärdigFlame resistant
FlänsFlange
FleraxligMultiaxial
FlisningChipping
Flyta (vid plasticering)Yield
Flytbenägen jordRunning soil
FlytdockaFloating dock
Flytgräns  σ s σsYield limit  σ y σy
FlytgränsytaYield surface
FlytlasthöjningPlastic strengthening
FlytledPlastic hinge
Flytspänning  σ s σsYield stress  σ y σy
FlytvillkorYield criterion
Fog, skarvJoint
FölängningElongation
Förgrening (av jämvikt)Bifurcation (of equilibrium)
FormbalkShuttering joist
FormbuktningForm buckling
FormbyggeFormwork
FormdemonteringForm stripping
FormfaktorStress concentration factor
FormfelDeviation from stated shape
FormfunktionShape function
FormkrympningFormwork drying shrinkage
FormlåsClamp tie
FormlossningshållfasthetStripping strength
FormsättningFormwork
Förskjutning  u uDisplacement  u u
FörskjutningsmetodDisplacement method
Förskjutningsvektor  u uDisplacement vector  u u
Förspänd betongPrestressed concrete
FörspänningPrestress
Förspänt glasToughened glass
FörsprödningEnbrittlement
FörvärmningPreheating
FraktografiFractography
FrekvensFrequency
FrekvensanalysFrequency analysis
FrekvensstudieActivity sampling
Fri höjdHeadroom
Fri knäcklängdReduced buckling length
Fri svängningFree vibration
FrihetsgradDegree of freedom
FriktionFriction
FriktionsjordNon-cohesive soil
Friktionskefficient, friktionstal  μ μCoefficient of friction  μ μ
FriktionsmotståndFrictional resistance
FriktionspåleFriction pile
FriktionsvinkelAngle of (internal) friction
Frostaktiv jordFrost-susceptible soil
FrostdjupFrost penetration depth
FuktMoisture
FukthaltMoisture content
FuktkvotMoisture ratio
FuktsvällningBulking
FundamentFooting
FyndighetDeposit
GaffellagringFork support
Galvanisk nodSacrificial anode
GenomplasticeringFully plastic state
Genomslag (instabilitet)Snap through
GerberbalkGerber beam
GipsgjutformPlaster mould
GjutjärnCast iron
GlasfiberGlass fibre
GlidaSlip
GlidformSlipform
Goodman diagramSmith diagram
GrafostatikGraphic statics
GränslastLimit load
Griffiths sprödbrottsteoriGriffith's theory of brittle fracture
GrundkonstruktionFoundation
GrundpåkänningSoil pressure
HållfasthetStrength
HållfasthetsklassQuality class
HanbjälkeTie beam
HängbroSuspension bridge
HärdaQuench
HårdhetHardness
Hårdnande (töjnings-)Hardening (strain)
HärdningstidCuring time
HejareRam
HexagonskalHoneycomb structure
Hjässa (på en båge)Crown (of an arch)
Homogent materialHomogenious material
Hookes lagHooke's law
Huvud(area)tröghetsaxlarPrincipal axes of second area moment
Huvud(area)tröghetsmomentPrincipal second moment of area
Huvudspänning  σ I σI ,  σ II σII ,  σ III σIIIPrincipal stress  σ I σI ,  σ II σII ,  σ III σIII
HuvudspänningsriktningPrincipal stress direction
HuvudtöjningPrincipal strain
HuvudtöjningsriktningPrincipal strain direction, principal axes of strain
IhåligHollow
ImpulsLinear momentum
InfluenslinjeInfluence line
Inhomogent materialInhomogenious material
Inkompressibelt materialIncompressible material
InneslutningInclusion
InspänningClamping
InspänningsmomentClamping moment
InstabilitetInstability
IsotropIsotropic
IsotropiIsotropy
Jämförelsespänning  σ e σeEffective stress  σ e σe
JämnUniform
Jämnstyv balkUniform beam
Jämt fördelad lastUniformly distributed load
JämviktEquilibrium
JordSoil
JordartType of soil
JordtryckEarth pressure
K-värdeCoefficient of thermal transmittance
KälFillet
Kalldraget stålCold drawn steel
KallsprödhetCold-brittleness
KälsvetsFillet weld
KärnvedHeartwood
KedjekurvaCatenary
Kil (trä, stål)Wedge (wodden, steel)
KinematikKinematics
KinetikKinetics
KnäckningskurvaBuckling diagram
Knut, ledJoint
KnutmetodenMethod of joints
KnutpunktJoint
KohesionCohesion
KohesionsjordCohesive soil
KohesionspåleCohesion pile
KollapslastLimit load
KompabilitetsekvationCompability equation
Kompressibelt materialCompressible material
KompressionCompression
KompressionsförsökConsolidation test
KompressionsmodulBulk modulus, modulus of compression
Koniskt skalConical shell
KonsolbalkCantilever beam
Konstitutiv ekvationConstitutive equation
KonstruktionDesign
KontakttryckContact pressure
Kontinuerlig balkContinious beam
KontinuumContinuum
KonvektionConvection
KornfraktionFraction
Kornskelett (i jord)Soil skeleton
KrackeleringCracking
KraftForce
KraftparCouple
Kritisk dämpningCritical damping
Kritisk last  P kr PkrCritical load  P cr Pcr
Kritiskt varvtal, kritisk varvfrekvensCritical speed
Krökt balkCurved beam
KrympfogContraction joint
KrympförbandShrink-fit joint
KrympningShrinkage
KrypningCreep
KryssfanerPlywood
KvickleraQuick clay
LågcykelutmattningLow cycle fatigue
Laminerat glasLaminated glass
LastLoad
LastcykelLoad cycle
LastfallLoad case
LegeringAlloy
LimfogGlued joint
LimträGlulam, laminated timber
LinaCable
Linjär brottmekanikLinear elastic fracture mechanics (lefm)
LinjelastLine load
Liv (på balk)Web (of a beam)
MalmOre
MantelfriktionSkin friction
MasscentrumCentre of mass
MassdeviationsmomentProduct of inertia
MassivSolid
MättnadsånghaltVapour concentration at saturation point
MedellinjeCentroidal curve
MidjebildningNecking
MittspänningMean stress
Modus i, ii, iiiMode i, ii, iii
Mohrs cirkelMohr's circle
Moment vid genomplastiering, flytmoment  M pl MplPlastic moment  M pl Mpl
Momentfri ledHinge joint
MurbrukMortar
MurstenBrick
MyllaRich soil
Naturlig töjningLogarithmic strain
Nedböjning wDeflection w
NedskakningShakedown
Newtons andra lagNewton's second law of motion
NitRivet
NivåkurvaCountour line
NockRidge
Nomaltöjning  ϵ ϵNormal strain  ϵ ϵ
Nominell spänning  σ nom σnom ,  σ inf σinfNominal stress  σ nom σnom ,  σ inf σinf
NormalkraftNormal force, axial force
Normalspänning  σ n σnNormal stress  σ n σn
NötningWear
NötningshållfasthetAbrasion resistance
NötningskorrosionFretting corrosion
Nyttig lastWorking load
OdeformeradUndeformed
Oförstörande provningNon-destructive testing
Olinjär brottmekanikNonlinear fracture mechanics
OmgivningstemperaturAmbient temperature
OrtotropOrthotropic
ÖvertryckPositive pressure
PålhejarePile hammer
PålkranPile-driver
PålplintPile cap
Parametrisk lastParametric load
PartikelParticle
PassfelMisfit
Påtvingad svängningForced vibration
PelardäckFlat-slab floor
PelareColumn
Periodisk lastPeriodic load
PermeabilitetPermeability
PilhöjdHeight of arch
Plan böjningPlane bending
Plan ramPlane frame
Plan spänningPlane stress
Plan töjningPlane strain
Plan ytas ytcentrumCentroid
Plankrökt balkPlane curved beam
PlasticitetPlasticity
Plastiskt böjmotståndPlastic bending section modulus
Platisk knäckningPlastic buckling
Platta, skivaPlate
PlintSpot footing
Poissons tal  ν νPoisson's ratio  ν ν
Polärt tröghetsmomentPolar moment of inertia
Potentiell energi  Π ΠPotential energy  Π Π
PrimärbjälkeBinder
PrimärsystemPrimsry system
Progressivt brottProgressive failure
Propagera, utbreda sigPropagate
ProvSample
ProvkroppTest specimen
Punktlast  P P ,  F FPoint load  P P ,  F F
Punktmoment  M M ,  Q QPoint moment
RamFrame
RandvillkorBoundary condition
Redundant, övertaligRedundant
RelaxationRelaxation
Ren böjningPure bending
Ren vridningPure torsion
ReologiRheology
Reologisk modellRheological model
Residualspänning, kvarstående spänningResidual stress
RestbrottFinal fracture
ResthållfasthetResidual strength
RestskjuvningsgränsOffset shear yield strength
Ringspänning  σ θ σθ ,  σ θθ σθθHoop stress  σ θ σθ ,  σ θθ σθθ
RingsprickaRing shake
RödfärgSwedish red paint
RörelseekvationEquation of motion
RörelsemängdLinear momentum
RörelsemängdsmomentAngular momentum
Rörlig lastMoving load
Rotation  φ φRotation
Rotationsfri vågDilatational wave
RotationsvågRotational wave
SadeltakGable roof
Saint-venants principSaint-venant's principle
SäkerhetsfaktorSafety factor
Sann spänningTrue stress
SättsprickaSettlement crack
SeghetToughness
Segt brottDuctile fracture
SekantmodulSecant modulus
SektionCross section
SekundärkrypningSecondary creep
SekundärsystemSecondary system
SidförhållandeAspect ratio
SifferskalaNumerical scale
SiktkurvaGrading curve
Självdränerande jordPermeable soil
Självexciterad svängningSelf-excited vibration
SjälvsprickningSeason cracking
SkalShell
SkalbucklingShell buckling
Skev böjningSkew bending
SkevhetTwist, warp
SkivaDisk
SkjuvbrottgränsUltimate shearing strength
SkjuvcentrumShear center
SkjuvflödeShear flow
SkjuvhållfasthetShear strength
SkjuvkraftShear force
Skjuvmodul  G GShear modulus, modulus of shear  G G   μ μ
SkjuvningShear (angle)
Skjuvspänning \tauShear stress \tau
SkjuvstyvhetShear stiffness
Skjuvvinkel, skjuvtöjningShear angle, shear strain
SkruvförbandScrew joint
SlagpålningPile driving
SlagseghetImpact toughness
SlankSlender
SläntskredSlope failure
SläntstabilitetSlope stability
Snitt, sektionSection
SnölastSnow load
SonderingProbing
Spänning  σ σStress  σ σ
Spänning-töjningsdiagramStress-strain diagram
SpänningsamplitudStress amplitude
SpänningscykelStress cycle
SpänningsdeviatorStress deviator
SpänningsenergitäthetStress energy density
SpänningsfältStress field
SpänningsintensitetsfaktorStress intensity factor
SpänningskoncentrationStress concentration
SpänningsmatrisStress matrix
SpänningsomfångStress range
SpänningsrelaxationStress relaxation
SpänningsrymdStress space
SpänningstensorStress tensor
SpänningstillståndState of stress
SpänningsvågStress wave
SpännviddSpan
SpånskivaChipboard
Spetsburen påleEnd-bearing pile
SpikförbandNail joint
SpjälkningChipping
SpjälkningshållfasthetSplitting strength
SpontningSheet pile driving
SprickaCrack
SprickvidgningCrack opening displacement
SprödBrittle
StabilitetStability
StålkvalitetSteel grade
Ständig lastPermanent load
StångBar
StatikStatics
Statisk lastStatic load
Statiskt areamomentArea moment
Statiskt bestämd, isostatiskStatically determinate
Statiskt obestämd, hyperstatiskStatically indeterminate
Statiskt ytmomentFirst moment of area
Steiners satsSteiner's theorems (pl.)
StelRigid
Stel kroppRigid body
StelkroppsrörelseRigid body motion
StödSupport
StödkraftSupport force
StödmurRetaining wall
StorlekMagnitude
StötlastImpact load
StöttaStrut
Sträckgräns  σ s σsYield limit  σ y σy
SträvaBrace
StrukturStructure
StrukturknutNode
StrukturmekanikStructural mechanics
StyvhetStiffness
SvajSway
Svets(egen)spänningResidual welding stress
SvetsbarhetWeldability
SvetsmetodWelding process
TakstolRoof truss
TangentmodulTangent modulus
Temperaturutvidgnings-, längdutvdigningskoefficientCoefficient of thermal expansion
Termisk lastThermal load
Termisk spänningThermal stress
Termisk töjningThermal strain
Termisk utvidgningThermal expansion
Tillåten lastSafe load
Tillåten spänningAllowable stress
TimmerTimber
TjällyftningFrost heave
Tjockväggigt skalThickwalled shell
TjurvedCompression wood
TöjningStrain
TöjningsdeviatorStrain deviator
TöjningsenergiStrain energy
TöjningsenergitäthetStrain energy density
TöjningshastighetStrain rate
TöjningstensorStrain tensor
TöjningstillståndState of strain
TorsionTorsion
TorsionsbrottgränsUltimate torsional strength
TorsionssvängningTorsional vibration
TrådtöjningsgivareStrain gauge
TrafiklastTraffic load
TranslationTranslation
TransponatTranspose
TransporthållfasthetHandling strength
Transversell, tvärgåendeTransverse
TrepunktsböjningThree point bending
TrianguleringTriangulation
TröghetInertia
TröghetsmomentMoment of inertia
TröghetsradieRadius of gyration
TryckPressure
TryckbehållarePressure tank
TryckbrottgränsUltimate compressive strength
TryckhållfasthetCompressive strength
TryckskillnadDifferential pressure
TryckspänningCompressive stress
TvångsvillkorConstraint
TvärkontraktionLateral contraction
TvärkraftShear force
TvärsektionCross section
TyngdpunktCenter of gravity
TyngdpunktslinjeCentroidal curve
UndertryckNegative pressure
UpplagSupport
UtböjningDeflection
UtmattningFatigue
UtmattningsbrottgränsFatigue limit
UtmattningsgränsFatigue limit
UtmattningshållfasthetFatigue strength
Utsatt ställeHot-spot
VågfrontWave front
VåghastighetPhase velocity
VåglängdWave length
VälvningWarping
Vanlig lastNormal load
VärmegenomgångskoefficientCoefficient of thermal transmittance
VärmekonduktivitetThermal conductivity
VarmvalsaHot-roll
VarmvalsadHot-rolled
VerkningsgradEfficiency
VibrationVibration
VidhäftningAdhesion
VidhäftningshållfasthetBond strength
VindlastWind load
VinkelfrekvensAngular frequency
VinkelhastighetAngular velocity
VippningLateral instability
ViskoelasticitetViscoelasticity
Viskös dämpningViscous damping
ViskositetViscosity
VridcentrumCentre of twist
VridknäckningTorsional instability
VridmomentTorque, twisting moment
VridmotståndSection modulus in torsion
VridningTorsion
VridningsvinkelAngle of rotation
VridstyvhetTorsional stiffness, rotationas tiffness
Vridstyvhetens tvärsnittsfaktorSection factor of torsional stiffness
WinklerbäddWinkler foundation
YtenergiSurface energy
YtlastSurface load, area load
YtskiktSurface layer
YtspänningSurface tension
YtsplittringSpalling

Lämna gärna en kommentar (är det otydligt, felaktigheter, etc)